Дефиниция на ортогонална

Ортогоналното е прилагателно, което се използва за назоваване на това, което е под ъгъл от 90 ° . Това е понятие, което в случая на евклидовите пространства е еквивалентно на понятието за перпендикулярност .

Ortogonal

Говорим за ортогонална проекция , от друга страна, за да назовем резултата от начертаването на съвкупността от перпендикулярните изпъкнали линии на дадена равнина. Когато се прави тази проекция, се установява връзка между точките на издаващия се компонент и точките на проектирания елемент.

В допълнение към всичко по-горе можем да кажем, че има няколко случая с различна ортогонална проекция. Така, обаче, сред най-често срещаните и значими са следните две:
• Ортогоналната проекция на сегмент.
• Ортогоналната проекция на точка.

Не по-малко важно е да се подчертае, че като общо правило, когато се говори за проекция или ортогонална база се прави в полето на евклидова геометрия. Това, наричано още параболично или евклидово, е този клон на изследване или дисциплина, който е отговорен за анализирането на свойствата на геометричните пространства, където са изпълнени аксиомите на Евклид. Тоест, в триизмерно пространство, в реалната линия или в евклидовата равнина.

Геометърът и математикът Евклид (325 - 265 г. пр. Хр.) Е личността, която дава форма на тази дисциплина, която се подкрепя от различни стълбове като книгата, която той прави под заглавието "Елементите". След това обаче те правят други приноси към същите фигури като Феликс Клайн, чрез своята програма "Ерланген".

Да предположим, че желаем да извършим ортогоналната проекция на PR сегмент на линия T. За това ще трябва да проектираме крайностите на ПР през линии, които са перпендикулярни на Т , което ще ни позволи да знаем ортогоналната проекция на сегмента върху линията. Пресечната точка между издаващите линии и T създава нов сегмент , който можем да наречем MN . Когато сегмент PR е паралелен на линия T , сегментът MN ще бъде аналогичен на PR .

Може да се каже, че ортогоналното разположение се основава на прав ъгъл, развиващ се в хоризонталното пространство и във вертикалното пространство. Тази идея се прилага не само в областта на геометрията, но и в изкуството . Художниците трябва да се научат да работят с ортогоналност в естетически смисъл, така че визуалният аспект на картината да е поразителен.

Често се случва объркване между това, което е известно като ортогонална база и ортонормалната основа. Въпреки това, те са различни и трябва да знаете какво:
• Първият има пространство, стига векторите, които я образуват, да имат особеност да са два към два перпендикулярни.
• Второто, от друга страна, е това, което има определено пространство, чиято база е ортогонална, а също и нейните вектори имат характеристиката, че са единни.

Окръжностите могат също да бъдат ортогонални, когато се сушат и в определена точка съответните им допирателни са перпендикулярни. По отношение на точка на пресичане, техните радиуси също ще бъдат перпендикулярни.

border=0

Търсете друго определение