Определение на косекант

Cosecante е обратната функция на синуса на дъга или на ъгъл. Това е концепция, която се използва в областта на тригонометрията , клон на математиката, свързан с геометрията.

За да разберете какво е косекантът, първо трябва да знаете какво е гърдата. Тази функция , в правоъгълен триъгълник, се получава чрез разделяне на противоположния крак на остър ъгъл и хипотенузата. Трябва да се помни, че хипотенузата е най-голямата страна на правоъгълен триъгълник, докато другите две страни се наричат крака .

Следователно, ако синусът е равен на противоположния крак, разделен от хипотенузата, косекантът се получава чрез разделяне на хипотенузата от противоположния крак, тъй като това е обратната функция. Същият резултат се получава чрез получаване на частното на 1 и синуса .

В правоъгълен триъгълник, чиято хипотенуза е 10 сантиметра и противоположният крак е 4 сантиметра, косекантът ще бъде равен на 2,5:

Cosecante = Хипотенуза / противоположен крак
Cosecante = 10/4
Cosecante = 2,5

Това може да се провери чрез разделяне на 1 и синус. Ако синусът е равен на противоположния крак, хипотенузата е разделена:

Seno = Противоположна част / Hypotenuse
Seno = 4/10
Seno = 0.4

И тогава:

Cosecante = 1 / Seno
Cosecante = 1 / 0.4
Cosecante = 2,5

Трябва да се отбележи, че връзката между косеканта и синуса е подобна на тази, която поддържа косинусната функция с нейната инверсия, секунда и връзката, установена от допирателната функция и котангента (неговата обратна).

Тъй като всички тези функции са практически невъзможно да се решат психически за повечето хора, а при ежедневните изчисления стойностите на дадените ъгли са обикновено повече или по-малко еднакви, възможно е да се изработи таблица с косеканта на ъглите общи, сред които са нула (0 °), 30 °, 90 ° и 270 °, наред с други, които се появяват във второто изображение на тази дефиниция, с нейните величини и в градуси, и в радиани ,

Важно е да се разбере, че косекантът може да изглежда твърде абстрактен в сравнение с други части от света на числата, ако го погледнем от употребата, която математиката прави за повечето хора в ежедневието си, но това е много полезна функция, която има практически приложения за решаване на различни проблеми, които засягат нашето ежедневие, въпреки че не знаем.

Например, както косекантът, така и останалите изразени по-горе функции се използват с голяма усърдие в областта на компютърното програмиране, за решаване на проблеми при разработването на видеоигра или анимационен филм в три измерения. Не забравяйте, че зад компютърно генерираните изображения има милиони геометрични фигури , като най-важен е триъгълникът и именно последният се възползва от косеканта, за да реши например стойностите на своите страни.

Триъгълниците, от своя страна, имат повече от едно приложение в света на триизмерната графика: от една страна, те са в основата на моделите, т.е. на героите и сценариите, тъй като те са изградени от те, въпреки че веднъж са били приложени няколко техники за рендериране, тяхното присъствие едва се забелязва и повърхностите изглеждат "меки"; но също така триъгълникът може да служи като въображаем водач за изчисляване на позицията на точка след определен превод, и това е мястото, където използването на cosecant може да ни служи.

Например, ако имаме правоъгълен триъгълник, от който познаваме един от неговите ъгли и противоположната му страна, можем да започнем, като направим косекантното уравнение на ъгъла = хипотенуза / противоположно, за да намерим стойността на хипотенузата, тъй като другите двама ги знаят.

border=0

Търсете друго определение