Определяне на естествени числа

С произход от латински numĕrus , понятието за числа се отнася до знаците или множеството знаци, които позволяват изразяването на дадено количество по отношение на неговата единица. Има различни групи номера, като цели числа, реални числа и други.

Естествените числа са тези, които позволяват да се преброят елементите на множеството. Това е първият набор от числа, използван от човешките същества за преброяване на обекти. Едно (1), две (2), пет (5) и девет (9), например, са естествени числа.

Налице е противоречие относно разглеждането на нула (0) като естествено число. Като цяло, Теорията на множествата включва нула в тази група, докато Теорията на числата предпочита да я изключи.

Може да се каже, че естествените числа имат две големи употреби: те се използват за уточняване на размера на крайното множество и за описване на позицията, която елементът заема в рамките на подредена последователност.

Въпреки това, в допълнение към тези две главни функции, с естествените числа можем да извършим и идентифицирането и диференциацията на различните елементи, които са част от една и съща група или група. Така например във всеки футболен клуб всеки член има номер, който го отличава от останалите. Следното изречение ще послужи като доказателство за това: "Мануел е 3250-ият член на ФК Барселона."

В допълнение към гореизложеното не можем да пренебрегнем факта, че един от основните отличителни белези на идентичността или характеристиките, които определят гореспоменатите естествени числа, е фактът, че те са подредени. По този начин, благодарение на тази поръчка, можете да сравните числата помежду си. Така например можем да наблегнем в този смисъл, че 8 е по-голямо от 3 или 1 е по-малко от 6.

По същия начин, друго от качествата, които разграничават цитираните числа, които ни заемат, е фактът, че те са неограничени. Това означава, че всеки път, когато добавите 1 към един от тях, ще ни даде друго съвсем различно естествено число.

Следователно, намираме факта, че тези числа могат да бъдат представени в права линия и винаги подредени от най-ниската до най-високата. Така, след като веднъж покажем, че 0, ще продължим да установяваме останалата част от числото (1, 2, 3 ...) отдясно на това.

Естествените числа принадлежат към множеството положителни числа : те нямат знаци след десетичната запетая, не са частични и са надясно от нулата на реалната линия. Те са безкрайни, тъй като включват всички елементи на една последователност (1, 2, 3, 4, 5 ...).

Но естествените числа представляват затворен набор за операции по събиране и умножение, тъй като при работа с някой от неговите елементи резултатът винаги ще бъде естествено число: 5 + 4 = 9, 8 × 4 = 32. Същото нещо не се случва, от друга страна, с изваждане (5-12 = -7) или с разделяне (4/3 = 1.33).

border=0

Търсете друго определение