Дефиниция за приключване на счетоводството

Закриването на счетоводството е процес, който се състои в анулиране на отчетите за приходите и разходите (съставени от приходи, разходи, разходи за продажби и производствени разходи) и прехвърляне на тези данни към съответните балансови сметки (активи, пасиви и собствен капитал). Това затваряне позволява да се разбере икономическият резултат от периода и да се определят печалбите или загубите .

Резултатът от закриването на отчета за доходите следва да бъде включен в сметката за собствения капитал . Това означава, че ако резултатите са положителни (печалби), сметката за собствения капитал се увеличава, а ако резултатите са отрицателни (загуби), сметката намалява.

За отмяна или затваряне на отчета за доходите са необходими корекции (амортизация на дълготрайни активи, амортизация на нематериални активи и др.) И равнение (на банкови сметки).

В обобщение, приключването на счетоводството предполага като първа стъпка узаконяването на сметките за разходи и приходи, за да се получи резултатът от упражнението . Това позволява да се знае колко са спечелени или загубени през периода. След това, сметките за нетната стойност трябва да бъдат узаконени (ако се увеличават или намаляват в зависимост от печалбите или загубите) и накрая, затваряне на всички сметки с баланс, така че да е равен на нула.

Възможно е да възникнат различни проблеми при приключване на счетоводството от грешки в записите на движенията. Сред най-често срещаните са записите с погрешни стойности, записите в погрешни сметки (отбелязват се разходи като приход или обратно) и недекларирани операции (като покупка без фактура).

Практическо ръководство за приключване на счетоводството

1) Направете баланс, за да проверите сумите и салдата в края на фискалната година, което обикновено е 31 декември, което се връща, ако счетоводството е квадратно или не . След тази първа стъпка, ако бъде открита грешка , е необходимо да я разрешите преди да продължите. Когато се използват компютърни програми, е удобно да се провери дали несигурностите са реални и не са резултат от технически проблеми;

2) Прегледайте един по един всички файлове от регистъра, за да се уверите, че няма грешки в счетоводството, като например забравяйте да забравите да отворите акаунт за амортизация, въвеждане на стойност неправилно или баланси не съвпадат;

3) Трябва да се извърши корекция на сметките, които могат да променят резултата от счетоводната печалба . Сметките, които трябва да бъдат анализирани, са: материални запаси, дълготрайни активи, провизии за разходи и рискове, обезценка на стойността на активите, корекции, дължащи се на начисления, операции, които са приписани на нетния собствен капитал, амортизации;

4) След като приключи стъпка 3, вече е възможно да се знае резултата преди данъците , т.е. да се извадят счетоводните разходи към брутния доход. Но за да се намери фискалния резултат е необходимо да се направят някои корекции, установени от Закона за корпоративното данъчно облагане (този данък се изчислява чрез умножаване на данъчната ставка в полза на финансовата година).

Сега сме в състояние да приключим годината; С други думи, четирите стъпки, описани по-горе, ви позволяват да уредите и затворите текущата година и да откриете нова счетоводна година. Много е важно да имате резервно копие на цялата информация, независимо дали тя се използва в компютърни медии или на хартия.

Въпреки че има голям брой компютърни инструменти, специално проектирани да помагат на счетоводителите при завършването на упражнението, тъй като в миналото няма алтернативи на хартията, добрата работа с приложения за електронни таблици позволява да се автоматизира дейността, без да е необходимо да придобият специфична програма. Обаче един от рисковете от създаването на собствени таблици е, че можем да пренебрегнем някакъв основен елемент на счетоводството и да генерираме грешки, които се появяват в дългосрочен план.

border=0

Търсете друго определение