Определение на фактор

Терминът фактор , от латински произход, има различни употреби. В областта на математиката , тя е известна като фактор, всеки от количествата или изразите, които могат да бъдат умножени, за да образуват продукт . Подмножеството също се нарича фактор.

Factor

Факторизацията е алгебрична операция за изразяване на число или обект като продукт на други, по-малки фактори. Това означава, че умножаването на тези фактори води до първоначалния брой или обект. Например: числото 21 може да бъде включено в умножението на прости числа 3 и 7 (7 × 3 = 21).

На общо ниво, фактор е елемент или причина (което заедно с друго е причина за ефекта): "Пушенето е рисков фактор за развитието на коронарните заболявания" , "Няколко фактора са засегнати" поражението на аржентинския национален отбор . "

Той е известен като производствени фактори или производствени фактори за ресурсите, които, съчетани в производствен процес, добавят стойност в разработването на стоки и услуги. Класическата икономика признава три основни фактора: земя , капитал и труд .

Factor X или X-Factor е група от супергерои, създадени от Marvel Comics . Първият му състав, представен през 1986 г. , включва петте оригинални X-Men . От друга страна, Factor X е и телевизионна програма, посветена на търсенето на музикални таланти.

Накрая, трябва да се отбележи, че The X Factor е албум на английската група Iron Maiden , издаден през 1995 г. и който е първият албум на групата без певицата Bruce Dickinson .

Човешкият фактор

В организационното поле съществува концепцията за човешкия фактор , която се отнася до един от елементите, които са част от една компания и която обединява тези качества, които хората поставят в служба на организацията за постигане на целите, които имате.

Това е многоизмерно явление, което е тясно свързано с множество вътрешни и външни променливи . Сред вътрешните фактори можем да споменем способността за учене, възприемане и мотивация от страна на онези, които са част от компанията, докато външни фактори са свързани с определени въпроси, които правят основните характеристики на организацията, като: системи на награди и наказания за мотивиране на служителите, социални, политически фактори и групово сближаване, които съществуват.

Според вида на организацията, човешкият фактор е различен; ако това е компания за услуги , човешката стойност ще бъде приоритизирана и, в случай на производствена компания , изпълнението на изискваната дейност от всеки служител ще бъде основно оценено.

За да изберете вашите служители ефективно, е необходимо да анализирате целите, които имате и да обмислите методите за постигането им. От тези аспекти при планирането на дейността на фирмата отговаря и секторът на човешките ресурси , който присъства във всички организации.

Заслужава да се спомене, че за човешките ресурси човекът е субект, който се развива с течение на времето благодарение на промените, които се случват в неговата среда и, когато живеят в едно общество или принадлежат към група (какъвто е случаят с да бъдеш част от компания) споделя еволюцията си с тези около нея, като по този начин си сътрудничи с колективното развитие .

Четирите стълба, които съставляват човешкия фактор, са: личен фактор, човешки ресурси, човешки капитал и човешки талант ; въз основа на различните форми, които те придобиват с течение на времето, организацията ще просперира или ще нападне.

border=0

Търсете друго определение