Определяне на кумулативната честота

Честотата е броят на повторенията на дадено събитие за определен период от време. Натрупаната , от друга страна, е сумата, групирането или срещата на различни елементи.

Що се отнася до идеята за натрупаната честота , понятието се появява в областта на статистиката , където честотата се разбира като брой пъти, когато дадено събитие се повтаря в една проба или в експеримент.

Този брой повторения е известен като абсолютна честота . Ако абсолютната честота се раздели на размера на пробата , получаваме относителната честота .

От тези данни можем да изчислим два вида натрупана честота : натрупаната абсолютна честота и относителната натрупана честота .

Натрупаната абсолютна честота (наричана понякога просто кумулативна честота) показва броя на абсолютните честоти за всички събития, които в подреден списък са по-малки или идентични от определена стойност .

Вземете случая с голове, отбелязани от футболист в продължение на пет години. Тези данни съставляват статистическата извадка: \ t

14, 12, 14, 11, 15

Абсолютната честота от 14 , например, е 2 , тъй като 14 се появява два пъти в пробата. Това означава, че спортистът е постигнал 14 гола в 2 различни сезона през последните пет години. Изчисляването на кумулативната абсолютна честота за тази стойност ( 14 ) е 4 : има 4 стойности в пробата, които са равни или по-малки от 14 .

Друга натрупана честота, която можем да изчислим, е относителната натрупана честота . В този случай трябва да разделим кумулативната абсолютна честота на общата извадка. Връщайки се към предишния пример, тъй като натрупаната абсолютна честота от 14 е 4 и общият брой на статистическата извадка е 5 , кумулативната относителна честота е 0.8 .

За да се формулира разпределението на това понятие в математическо уравнение, без да попада в използването на таблица, е възможно да се адаптира към това, което се нарича кумулативно разпределение на вероятностите . В областта на статистиката и вероятността, ние говорим за разпределение на вероятностите, за да се отнасят до функция, която се прилага към променлива и дава събитията, които са дефинирани върху нея, различни вероятности за възникване.

Благодарение на използването на математическо уравнение вместо таблица е по-лесно да се интерполират и екстраполират стойностите. Интерполацията се разбира в рамките на цифровия анализ на процеса, който дава като резултат поредица от точки от набор от дискретни точки. Що се отнася до екстраполацията , от друга страна, оценката надхвърля границите на наблюдението, тоест е по-несигурна от интерполацията и носи по-висок риск от провал.

Важно е да се отбележи, че при екстраполиране на натрупано разпределение на честотата могат да възникнат грешки, като например неспазване на разпределението на вероятностите, след като се превиши наблюдаваният диапазон. В тази рамка имаме различни методи за осъществяване на един и същ процес, като нормално разпределение, експоненциал , Gumbel и Pareto .

Друг вариант е въвеждането на прекъсване между данните , което може да бъде много полезно, ако екстремните стойности и опашката на разпределението се отдалечат от средната маса. Едно от приложенията на този метод е в анализа на валежите, когато климатът променя поведението според влиянието на теченията.

Като се има предвид всичко това, ясно е, че извършването на прогноза, основаваща се на разпределението на натрупаните честоти, носи известна грешка, която не винаги е приемлива. За да се сведат до минимум безполезни резултати, се препоръчва да се избягват онези случаи, при които условията за сравняване на данните са много различни.

border=0

Търсете друго определение