Определение на социалната среда

Социалната среда на даден субект се формира от условията на живот и труд , завършените от тях изследвания , нивото на доходите и общността, от която те са част. Всеки един от тези фактори влияе върху здравето на индивида: затова на глобално равнище различията между социалните среди в различните страни създават различия в здравните въпроси.

По този начин продължителността на живота и степента на заболяването варират в зависимост от образованието, което лицето е получило, вида на работата, която извършват, и дохода, който получават от месец на месец.

Правителствените агенции обикновено разработват различни планове за подобряване на социалната среда (тоест, за насърчаване на правилните условия за пълното развитие на предмета). Сред целите, предложени за този тип инициативи, са създаването на работни места , подобряването на качеството и безопасността на работното място , масовизирането на достъпа до социални помощи и увеличеното финансиране за участие най-бедните региони.

Има няколко концепции, които ни помагат да задълбочим социалната среда. Понятието социализация , например, дефинира процеса, чрез който човекът придобива необходимия опит, за да взаимодейства с ближния си. С други думи, социализацията е процес, чрез който индивидът постепенно се адаптира към средата, в която живее.

Социалната среда се изучава от дисциплини като социалната психология . Този клон на психологията се основава на предположението, че съществуват психологически процеси, които определят функционирането на обществото и начина, по който се осъществява социалното взаимодействие.

border=0

Търсете друго определение