Определение на атомния радиус

Радиото е представа с голям брой значения според контекста. Това може да бъде сегментът, който свързва обиколката на окръжност с неговия център, кост на човешкото тяло, спица на колело, устройството, което улавя радиовълните и ги превръща в звук или химичен елемент .

Атомната , от друга страна, е прилагателното, което отговаря на това, което е свързано с един атом (най-малкото количество от химически елемент, който е неделим и има своето съществуване).

Като казахме всичко това, можем да се представим на концепцията за атомното радио . Това понятие се отнася до половината от разстоянието, което съществува в ядрата на два атома, които са съседни и които са свързани с ковалентна връзка, или с разстоянието между най-външната орбита на едното и ядрото на друго.

Концепцията за атомната орбитала се определя като отделно решение , независимо от времето и пространството, до уравнението на Шрьодингер за електрон, който е подложен на кулонов потенциал . Нека разгледаме по-подробно трите допълващи се понятия от този параграф:

* конкретното решение, или пълното, е случай на уравнението на частичните производни (EDP), което има същия брой независими променливи като произволни константи. EDP, от друга страна, е уравнението, което има функции на различни променливи като неизвестни, с особеността на включването в уравнението на производните на тези функции;

Уравнението на Шрьодингер е създадено от австрийски физик със същото име в началото на 20-ти век и служи за описване на еволюцията във времето на масивна нерелативистична частица. В квантовата механика, където тя има фундаментална роля, тя позволява да се свържат микроскопичните частици с Втория закон на Нютон , известен също като Основен закон на динамиката , който определя, че промяната в движението е пропорционална на движещата сила, която е отпечатъци и в съответствие с правата линия, върху която е ориентирана тази сила ;

Потенциалът на Кулон е част от едноименния закон, който, наред с други неща, пропорционално свързва електрическите сили на две заряди с произведението от размера на споменатите такси. Кулонов потенциал е скаларна функция, която се прилага за улесняване на използването на векторни изрази, в които участват електрически заряди и силови полета.

Чрез атомния радиус можете да изчислите размера на въпросния атом; размерът на атомите, от друга страна, влияе на промените в състоянието , плътността и други свойства , като точката на топене и точката на кипене.

Силата на привличане, упражнявана от ядрото в електроните, определя атомния радиус. С нарастването на ефективния заряд връзката между ядрото и атомите става по-силна и следователно атомният радиус става по-малък. В обратна посока, когато товарът намалява, атомният радиус се увеличава.

Ако се вгледаме в периодичната таблица , ще забележим, че елементите имат по-голям атомен радиус, когато слизаме надолу и наляво. Това е така, защото атомният радиус се увеличава, когато периодът намалява, а намалява, ако групата е напреднала.

Важно е да се отбележи, че е възможно да се прави разлика между ковалентен атомен радиус (когато ядрата са на разстояние, еквивалентно на резултата от добавянето на техните ковалентни лъчи) и метален (когато атомният радиус представлява половината от сегмента, който може да бъде изтеглен между всяко ядро ​​в кристали). метал). Въпреки тази класификация, първият случай е този, който се използва най-често.

border=0

Търсете друго определение