Определение на декартовата равнина

Първата стъпка, която ще предприемем преди да влезем изцяло в анализа на картезианския термин, е да продължим да установяваме етимологичния произход на двете думи, които го оформят. По този начин думата самолет може да определи, че тя произлиза от латински и по-точно от термина planus, който може да бъде определен като "плосък".

Понятието за равнина има различни употреби и значения. Тя може да бъде повърхност, която няма релефи, издигания или неравности ; на елемент, който има само две измерения и който съдържа безкрайни точки и линии ; или на схема, разработена в мащаб, който представлява парцел, сграда, устройство и т.н.

Картезианът , от друга страна, е прилагателно, извлечено от Cartesius , латинското име на френския философ Рене Декарт (който е живял между края на 16-ти и първата половина на 17-ти век). Следователно терминът се отнася до това, което е свързано с картезианството (постулатите или принципите, предложени от този мислител).

Идеалният елемент с декартови координати е известен като декартовата равнина . Това са прави линии, успоредни на осите, които са взети за отправна точка. Те се нанасят на споменатата равнина и дават възможност да се установи позицията на дадена точка . Деноминацията на картезианския план, разбира се, е знак на почит към Декарт , който подкрепя философското му развитие в очевидна изходна точка, която позволява да се изгради знание.

Декартовата равнина показва чифт оси, които са перпендикулярни един на друг и са прекъснати в една и съща точка на произход . Произходът на координатите в този смисъл е референтната точка на една система : в тази точка стойността на всички координати е нулева ( 0, 0 ). Декартовите координати x и y , от друга страна, се наричат абсциси и подредени съответно в равнината.

По същия начин не можем да пренебрегнем друга серия от елементи, които са фундаментални във всяка картезианска равнина. По този начин откриваме произхода на координатите, който се представя с О и може да се определи като точката, в която се режат гореспоменатите оси.

Също така, ние трябва също да се позовем на това, което се нарича абсциса на точка Р и ординатата на точка П. И всичко това, без да забравяме, че във всяка картезианска равнина могат да се изпълняват различни функции като линейни, пряка пропорционалност и тези на непряка пропорционалност.

Първите се идентифицират с факта, че в тях всички точки са подравнени. В същото време, вторите се характеризират с наличието на така наречената константа на пропорционалност, която се идентифицира с буквата k, и от факта, че в тях, ако в двойките стойности ординатата е разделена от абсцисата, то винаги е получите същия номер

Операция, която се различава от тази, която се среща в функциите на косвена пропорционалност, защото в тях се получава умножението на ординатата по абсцисата в двойките стойности. Резултатът винаги ще бъде същият номер.

В равнинна координатна система, която се формира от две перпендикулярни линии, които се пресичат в началото, всяка точка може да бъде наречена чрез две числа .

border=0

Търсете друго определение