Определяне на точката на топене

Той е известен като точка на топене при температурата, при която материал в твърдо състояние преминава в течно състояние . За да настъпи промяна на състоянието, споменатата температура трябва да е постоянна .

Точката на топене е интензивно физическо свойство на материята; Това означава, че тя не е свързана с количеството вещество или размера на тялото. В процеса на синтез, твърдата материя започва да се затопля до точката на топене, в който момент настъпва неговата смяна на състоянието и става течност.

Ако течността все още се нагрява, тя може да достигне точката на кипене : от тази температура се появява нова смяна на състоянието, като този път преминава от течно към газообразно. Трябва да се отбележи, че докато точката на кипене е пряко свързана с налягането, точката на топене има слаба връзка с този фактор.

Когато е чисто вещество, процесът на синтез се развива при една-единствена температура. По този начин добавянето на топлина няма да се отрази в повишаване на температурата, докато процесът на синтез не завърши и материалът вече не е станал течност.

Да видим как е случаят с водата . Точката на топене на H2O е 0 градуса . По този начин, когато водата е с по-ниска температура, тя е в твърдо състояние. Между 0 и 99 градуса , той е в течно състояние. Тъй като нейната точка на кипене е 100 градуса , от тази температура тя преминава в газообразно състояние.

Както при много други научни концепции, важно е да се посочат някои от техните приложения в реалния свят, тъй като, макар и да са станали част от фундаменталната теория , тяхното откриване се е случило чрез експериментиране и наблюдение. Да видим по-долу основите на концепцията за процеса на дифузия .

На първо място, терминът дифузия дава идеята за само-смесване , процес, който се осъществява в молекулите на флуида поради неговото термично движение. Въпреки че молекулярната дифузия (обяснена по-долу) се основава на този принцип, понастоящем дифузията се разбира също като процеси на само-смесване, които не са предизвикани от термично движение, като тези, които използват агенти, външни за течността, които те принуждават хомогенизирането чрез осигуряване на енергия (това е основата на турбулентна дифузия ).

Процесът на самостоятелно смесване, известен като молекулна дифузия, се възползва от концепцията за точката на топене и възниква поради термичното движение на молекули във флуид. Важно е да се отбележи, че думата "молекули", в този случай, не винаги се отнася до множеството от атоми, но може да се говори и за малки части от въпросния флуид, ако, например, елементът, към който се прилага, е вода.

При своята промишлена употреба, турбулентната дифузия предлага много по-голяма ефективност от молекулната, и това може да бъде оценено в неговите стойности и в присъствието на свойства, които не се срещат в последните.

Друго приложение на точката на топене са следните: метална сплав, тъй като тази температура трябва да бъде достигната за обработка и формоване; производство и изграждане на различни често използвани продукти като прозорци, барове, сейфове и складове; определяне на чистотата на киселина, за да се гарантира, че нейното използване няма да има отрицателни последици; Идентифициране на неизвестни вещества чрез сравняване на резултатите с тези на общите вещества.

border=0

Търсете друго определение