Определение на стойността

Стойността е качество, което дава неща, факти или хора на оценка , положителна или отрицателна . Аксиологията е клон на философията, който е отговорен за изучаването на природата и същността на ценността.

За обективния идеализъм стойността е извън хората; за субективния идеализъм обаче стойността се намира в съзнанието (т.е. в субективността на субектите, които използват стойността). За философското течение на материализма природата на стойността се крие в способността на човешкото същество да оценява света обективно.

В друг смисъл ценностите са присъщи на човека морални характеристики , като смирение , отговорност , благочестие и солидарност . В древна Гърция понятието за ценност се третира като нещо общо и без разделения, но от специализацията на изследванията се появяват различни типове ценности, свързани с различни дисциплини и науки .

Ценностите са също набор от примери, които обществото предлага в социалните отношения. Затова се казва, че някой "има ценности" при установяване на отношения на уважение с другите. Може да се каже, че ценностите са вярвания с по-висок ранг, споделяни от една култура и произтичащи от социалния консенсус .

Теорията за ценностите предполага съществуването на скала, която преминава от положително към отрицателно. Красота , какво е полезно , какво е добро и какво е просто са аспекти, които се считат за ценни от обществото.

border=0

Търсете друго определение