Дефиниция на доверие

Латинската дума fideicommissum пристигна на испански като доверие . Терминът се отнася до договор, при който лице ( доверител или попечител ) възлага пари или имущество на собствеността си на друго юридическо или физическо лице ( попечителя ), за да го управлява в полза на трета страна ( бенефициент ) на условие или срок, да ги предаде отново на довереника, бенефициента или друг субект.

Когато се създава тръст, засегнатите страни не са собственици на въпросния имот . Освен това тези активи не могат да бъдат обект на преследване от страна на кредиторите на довереното лице или на довереника, нито пък могат да бъдат засегнати от фалит на някое от тях.

Доверието позволява да се разпределят печалбите, които произтичат от имуществото на стока, според волята на неговия собственик. По този начин стоките са отчуждени от собственика и подлежат на конкретна дестинация.

Може да се каже, че доверието започва, когато довереникът (който решава изпълнението на договора) назначава фидуциар, който прехвърля администрирането на активите, от които е получен. Целта на транзакцията се посочва в тръста и се посочва бенефициентът на фидуциарното действие. Трябва да се отбележи, че крайният получател на активите, предоставени в доверие, получава името на довереника, който, въпреки че обикновено е същият бенефициент, може да бъде и самият довереник или трета страна.

Тръстът приключва, когато е изпълнено условие, предвидено в договора или когато срокът на договора изтече. Можете също да приключите по-рано за някои обстоятелства. Чрез затваряне тръстът се ликвидира и активите се доставят на съответната страна.

border=0

Търсете друго определение