Дефиниция на джендър перспективата

Концепцията за перспектива има няколко приложения. В този случай ние се интересуваме от неговото значение като гледна точка, взета за анализиране на проблем или размисъл по даден въпрос.

Идеята за пола междувременно може да се отнася до социалното и културното строителство, което отличава хората от всеки пол, надхвърляйки строго биологичния . Това означава, че въпреки че поддържа връзка с биологичния пол, тя не е ограничена до нея или непременно съответства на споменатата реалност.

Понятието за равенство между половете , в тази рамка, се позовава на парадигмата на социалните науки, която отчита множествеността на съществуващите идентичности и признава социалните неравенства, които съществуват между мъжете и жените . Гендерната перспектива се определя като епистемологична концепция, която се занимава с властовите отношения между половете .

Една перспектива с оглед на равенството между половете, следователно, твърди, че неравенството между половете произвежда и възпроизвежда различни форми на дискриминация, които се отразяват във всички сфери на живота, от политиката до работата чрез науката и семейството , Изразява се по друг начин: джендър перспективата признава, че това, което се идентифицира с мъжкото и женското, е социална и културна конструкция, която се пресича от неравенството между половете.

Проучванията с оглед на пола се стремят да изследват как пол влияе върху социалните роли и възможностите на отделните хора. По този начин те се опитват да денатурализират йерархиите между жанрите и да се стремят към равенство .

border=0

Търсете друго определение