Дефиниция на квадратна функция

В областта на математиката връзката между две групи се нарича функция, чрез която на всеки елемент от първия набор се присвоява един елемент от втория набор или не. Идеята за квадратичното , от друга страна, се използва и в областта на математиката, като се споменава за това, свързано с квадрата (продуктът на умножението на дадено количество само по себе си).

В тази рамка математическата функция се нарича квадратична функция, която може да бъде изразена като уравнение, което има следната форма: f (x) = ax squared + bx + c .

В този случай a , b и c са термините на уравнението: реални числа , с винаги с стойност, различна от 0 . Терминът x е квадратичен, а bx е линейният и c - независимият термин.

Когато всички термини присъстват, ние говорим за пълно квадратично уравнение . От друга страна, ако липсва линейният член или независимият термин, това е непълно квадратично уравнение .

Графичното представяне на квадратичната функция е парабола . Ориентацията на параболата, върхът, оста на симетрия, точката на прекъсване с оста на координатите и точката на прекъсване с оста на абсцисата са характеристики, които варират в зависимост от стойностите на въпросното квадратично уравнение. ,

Трябва да се отбележи, че квадратичните функции се появяват в геометрията и кинематиката, наред с други контексти, изразени чрез различни уравнения.

border=0

Търсете друго определение