Определение на среднопретеглената стойност

Тя е известна като средна цифра, която е идентична или която е най-близо до средната аритметична стойност . Средната стойност може да бъде и точката, в която нещо се разделя на средата.

Понятието за среднопретеглена стойност се използва за назоваване на метод за изчисление, който се прилага, когато в рамките на поредица от данни едно от тях има по- голямо значение . Следователно има факт с по-голяма тежест от останалите. Среднопретеглената средна стойност се състои от определяне на теглото, известно също като претегляне , и използване на споменатата стойност за изчисляване на средната стойност.

Имайки това предвид, можем да разберем как се изчислява среднопретеглената средна стойност. Първо трябва да умножим всяка информация с нейното тегло и след това да добавим тези стойности. Накрая трябва да разделим тази сума на сумата от всички тегла.

Най-честото използване на това изчисление е свързано с определени оценки . Да предположим, че за да завърши определен курс , студентът трябва да вземе пет текущи изпита и заключителен изпит, който е еквивалентен на другите пет изпита. Това означава, че ако всеки текущ изпит има тежест от 1 , заключителният изпит ще има тегло 5 .

Въпросният ученик получава следните оценки: 6 , 7 , 5 , 7 и 8 в текущите изпити и 6 в крайния изпит. Обръщайки се към споменатата по-горе формула , среднопретеглената стойност на оценките на този студент ще бъде равна на сумата на всяка една от тях, умножена по тежестта му ( 6 x 1 + 7 x 1 + 5 x 1 + 7 x 1 + 8 x 1 + 6) x 5 = 63 ), разделен на сумата от всички тегла ( 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 5 = 10 ). В този случай среднопретеглената средна стойност е 6.3 .

Значението на среднопретеглената средна стойност може да не е очевидно, но напротив, това е много полезна техника и може да направи значителна разлика с изчисляването на нормалната средна стойност. Връщайки се към примера, представен в предишния параграф, който отразява едно от най-често срещаните приложения на среднопретеглената средна стойност в живота на студентите, нека видим какво ще се случи, ако теглото на всяка информация не бъде взето под внимание : ако просто добавихме шестте степени и бихме ги разделили на шест, резултатът, който ще получим, е 6.5.

Между 6,3 и 6,5 разликата може да изглежда незначителна, но същото няма да се случи, ако минималната квалификация, която трябва да се премине, е последната; в този случай, неправилно да се изчисли средната стойност (т.е. пренебрегване на теглото на всяка информация и простото изчисляване на средната стойност) би накарало студента да мисли, че е издържал успешно изпита, въпреки че не е вярно. Ако последното изследване е по-широко и е с четири пъти по-голямо тегло (20), разстоянието между двата резултата ще бъде наистина значително, тъй като среднопретеглената стойност ще даде 4.65.

Какво предимство предлага учителят за съществуването на претеглената средна стойност, когато прави серия от оценки? Можете ли да разгледате учениците си по същите теми, ако не сте имали тази техника, за да изчислите оценките си? Основната полза се състои в възможността за групиране на повече от една тема или подтема в една и съща оценка и следователно увеличаване на нейната значимост в общата последователност. Ако няма претеглена средна стойност, учителите ще имат два възможни начина:

* Извършват още много тестове, така че всеки от тях да има същото значение (същото тегло) като останалите и е възможно да се изчисли средната стойност на класовете по традиционния метод;

* Оценяват несправедливо или непоследователно работата на учениците, като дават същото тегло на изпитите, които имат много различни степени на търсене.

border=0

Търсете друго определение