Определение на публичното право

Известно е с името на публичното право отрасълът на правото, който има за цел да регулира връзките, установени между физически лица и частни субекти с органи, свързани с обществената власт , при условие че те действат защитени от техните публични правомощия. законни и основани на това, което законът установява.

С други думи, тя може да бъде представена на публичното право като правна система, която позволява регулиране на отношенията на подчинение и нагласяване между държавата и индивидите. В случай на връзки между държавни органи, отношенията могат да бъдат подчинение, подчинение или координация.

Важно е да се има предвид, че на практика няма резки разделения между различните отрасли на правото, а по-скоро всички те са взаимосвързани . Във всеки случай е възможно да се установят няколко разлики между публичното право и частното право .

Разликите между публичното и частното право не са въпрос, който се обсъжда едва в тази епоха, че трябваше да живеем, а дълго време сме били в съдебната сфера. Така например, ние знаем, че още по време на етапа на Просвещението, през ХVІІІ век, между тях се установява ясно разделение, като същевременно се насърчава правото на работа за развитието на индустриалната революция.

През 19-ти век това ясно разделение също продължи. В този конкретен случай си струва да се подчертае ролята на германския юрист Рудолф фон Ихеринг. Това, което той прави, е да установи три ясно разграничени категории: публичното право, което има за предмет на работа публичната собственост, частното право, което отговаря за регулирането на собствеността на физическите лица, и накрая колективното право, което има като собственик на общността на гражданите.

Съвременен за този автор, откриваме и друг германски юрист Георг Йелинек, който направи подход, който до известна степен подкрепя ясната диференциация, която имаме днес в двата вида право. По този начин се установява, че това, което ги разграничава, са взаимоотношенията, които ги управляват: на неравенството в случая на публичното право, тъй като има субект, който действа с власт, който би бил държавата, и на равенството в частното право, тъй като и двете страни са на едно и също ниво.

В първия от посочените клонове нормите са императивни ; От друга страна, в частното право, правилата са диспозитивни и действат, когато няма споразумение или предварителен договор между страните.

От друга страна, най-обичайното отношение в публичното право е неравенството (публичната власт е в суверенна позиция, което е известно като imperium ), докато в частното право отношенията са равни .

Накрая, следва да се отбележи, че в публичното право правилата преследват постигането на обществен интерес . В частното право правилата са склонни да облагодетелстват конкретните интереси на хората.

Правната сигурност в публичното право се дава от принципа на законност , който предполага, че упражняването на правомощия трябва да се основава на правни норми, определени от компетентен орган, и въпросите, които са от нейната юрисдикция.

border=0

Търсете друго определение