Дефиниция на здравна програма

Програмата за здравеопазване е набор от действия, изпълнявани от правителството с цел подобряване на здравните условия на населението . По този начин властите насърчават кампании за превенция и гарантират демократичен и масов достъп до центровете за грижи.

Като цяло здравната програма се състои от няколко части. По принцип се предлага въведение , с фона и мисията, която програмата ще изпълни. След това се прави диагноза на настоящата ситуация, която може да включва синтез на оценка на подобни планове, които са разработени по-рано.

След поставянето на диагнозата се представя планът (с програмиране на дейностите) и понякога заключенията също са подробни относно очакваните резултати.

Следователно здравната програма е инструмент за операционализиране на здравните политики чрез планиране, изпълнение и оценка на дейностите за промоция на здравето, превенция , лечение и възстановяване.

Сред основните цели на стартирането на здравна програма са превенцията на всички видове заболявания и ефективното представяне на професионалистите в съответните области на здравеопазването.

Съществуват различни видове здравни програми. Например, в зависимост от географската област на приложение, здравната програма може да бъде национална , провинциална или общинска .

Програмите могат също така да бъдат проектирани така, че да отговарят на нуждите на конкретна област на здравеопазването. Например:
* Програми за репродуктивно здраве : те възнамеряват да извършват консултации и общи насоки във всичко, свързано със сексуалните връзки и възпроизвеждане (преговорни преговори, предписване, доставка на контрацептиви и др.);

* Програми за контрол на тютюна : разпространяване на информация за опасностите от потреблението и последиците от него за здравето.

Повечето програми са склонни да разчитат на образованието и да предоставят някои научни знания от научен характер, които могат да улеснят тяхната собствена сигурност. Ако тези мерки са благоприятно приети от обществото, възможно е катастрофи от всякакво ниво да бъдат предотвратени . Тези превантивни мерки се извършват в различните области, в които тя се развива в живота на гражданите.

Здравни програми в Европейския съюз

От създаването на Европейския съюз е поета отговорност от всички страни, които са го подписали, което ги задължава да гарантират защитата на общественото здраве на тяхна територия и да си сътрудничат с останалите страни, които са част от организацията, за да могат да го направят.

Това е довело до завършването на серия от проучвания през годините и изпълнението на планове, които ще се приспособят към обстоятелствата във всяка държава. Една от най-важните програми в областта на здравната политика е т.нар.

Тя е разработена, като се вземат предвид различните демографски промени, които континентът е претърпял през последните десетилетия и целта му е да генерира, че всички страни получават здравни услуги, които са устойчиви и разполагат с най-новите инструменти, разработени за сектора.

По този начин те биха могли да достигнат или да подобрят своите системи за обществено здравеопазване, като предпазят гражданите си от заплахите за здравето, които биха могли да достигнат през границите, като например епидемия от грип.

Тази здравна програма ще помогне на всички страни, които са част от Европейския съюз, да реагират с необходимата ефективност на икономическите предизвикателства и демографските промени, които постоянно ги променят и които поставят здравните им системи на изпитание.

border=0

Търсете друго определение