Определение за катион

Гръцката дума katión пристигна на английски като катион , която произлиза от нашия език в катиона. Терминът се използва във връзка с йон, който има положителен заряд .

Следователно, за да разберем точно какво представлява катионът, трябва да анализираме понятията, които са споменати в нейното определение. Катионът е клас от йони : атом , или набор от атоми, който получава електрически заряд чрез печалбата или загубата на електрони .

Спомнете си, че атомите са тези частици, които не могат да бъдат разделени чрез химически процес и са съставени от електрони (елементарни частици, които имат отрицателен електрически заряд), които обграждат ядрото .

Йонът, който има положителен електрически заряд при добавяне или загуба на електрони, накратко, е катион. Когато катионите установят йонна връзка с анионите (йони, които имат отрицателен електрически заряд), те образуват сол . Тези соли обикновено са резултат от химическата реакция, която се генерира между основа (която осигурява катиона) и киселина (която доставя аниона).

Солта, която се използва за ароматизиране на храна, е пример за продукта от този тип реакции, които включват катион и анион. В този случай, натриевата хидроксидна основа осигурява катиона чрез взаимодействие със солна киселина , която добавя аниона. Резултатът е продукт, известен като натриев хлорид: готварска сол .

Важно е да се спомене, че в организма на човека се намират катиони чрез калиеви , натриеви и други елементи, които представляват йонизирани соли.

Науката е документирала съществуването на много голям брой катиони, всеки със своето традиционно (или старо ) име, неговия символ и неговото име по IUPAC . Последното съкращение съответства на Международния съюз за чиста и приложна химия , чието оригинално име на английски език е Международен съюз за чиста и приложна химия ; Това е група, сформирана от национални общества, посветени на химията, с правомощия да разработва стандарти за именуване на химични съединения.

Като разгледаме списъка с най-честите катиони, можем да направим разлика между прости и многоатомни катиони; в първата група са следните (според номенклатурата, призната от IUPAC): алуминий , барий, берилий, калций, хром III, кобалт II, мед II, галий, хелий, водород, олово, магнезий, литий, манган II никел II, калий, сребро, натрий, стронций, калай II и цинк.

Някои от най-често срещаните многоатомни катиони междувременно са амониеви, хидрониеви, нитрониеви и живачни I; Единственият от тях, който има традиционно наименование, различно от това, предоставено от IUPAC, е последното, което е известно като живачен катион .

Важно е да се отбележи, че номенклатурата е една от фундаменталните точки на науката, тъй като тя позволява да се стандартизират имената на различните открития, за да се улесни тяхното изучаване и разпространение на международно ниво, както и във времето. В случая с катионите IUPAC препоръчва през 2005 г. всички тези, които според тяхната древна или традиционна номенклатура имат крайния "-ico" или "-oso", ще спрат да се използват, с изключение на оксокиселините.

В биологията катионите имат различни роли, които са от голямо значение; например, транспортирането на различни органични молекули във вътрешността на клетките се извършва чрез клетъчни мембрани, чиито електрохимични потенциали се поддържат от концентрационните градиенти на няколко катиона. От друга страна, те насърчават предаването на нервните импулси и свиването на мускулите и участват в каталитичните функции, тъй като се намират в активните центрове на много ензими.

border=0

Търсете друго определение