Дефиниция на математическото мислене

Мисълта е това, което съществува чрез интелектуална дейност . Той е продукт на ума, породен от рационалните процеси на интелекта или абстракциите на въображението.

Анализ, сравнение, обобщение, синтез и абстракция са някои от операциите, свързани с мисълта, която определя и се отразява в езика . Възможно е да се направи разграничение между различни видове мислене, като аналитично мислене (което разделя цялото в различни части), критично мислене (оценяване на знанието) или системно мислене (визия, която обхваща множество елементи с техните различни взаимовръзки).

В този случай се интересуваме от математическото мислене , което се състои от систематизиране и контекстуализиране на знанията по математика . Този тип мислене се развива от познаването на произхода и еволюцията на понятията и инструментите, които принадлежат на математическото поле.

Чрез развиването на тази мисъл, субектът постига по-пълно математическо обучение, което му позволява да има важно знание, което да е полезно за постигане на резултатите.

Математическото мислене, следователно, включва да се знае как се формира концепция или техника. По този начин, човекът познава присъщите им трудности и открива как правилно да използва тяхната употреба.

Като субект , математическото мислене включва изучаването на концепции, техники и алгоритми, които са в сила във всеки исторически момент . Това обаче не означава да се оценят постиженията и математическите открития на античността от сегашните знания.

Макар че математическото мислене е тясно свързано със способността да се мисли и работи в цифрово изражение, като се използва логическо мислене , този тип разузнаване надхвърля областта на математиката и си сътрудничи с нашата способност да разбираме понятия от друга природа и да ги свързваме въз основа на схеми. и подредени техники. Чрез математическо мислене можем да преобразуваме изчисленията, хипотезите, количествените и предложения в естествен ресурс на нашия мозък.

За разлика от това, което мнозина вярват, всички хора имат възможността да развият този тип мислене, а получените способности зависят от степента на стимулация, която всеки получава. Разузнаването може и трябва да бъде обучено; само чрез постоянни усилия и решителност могат да се получат важни резултати.

Сред предимствата, предоставени от математическото мислене, са следните точки:

* насърчава способността за решаване на проблеми в различни области на живота чрез формулиране на хипотези и подготовка на прогнози;

* насърчава обосноваването на целите и методите, които трябва да се следват за постигането им;

* позволява да се свържат понятия, които на външен вид са отдалечени един от друг, което отваря вратите за по-дълбоко разбиране;

* събужда необходимостта да се подреждат и анализират действията и решенията, които се вземат ежедневно, като се подобрява цялостната работа.

Както във всички случаи, колкото по-рано в живота започва да стимулира математическото мислене в човека, толкова по-голямо е тяхното интелектуално развитие и колкото по-естествено ще бъде да се прилага този вид логическа интелигентност в ежедневието. Необходимо е обаче да се подчертае, че не е възможно децата да бъдат изложени на тези концепции без умереност, а че преподаването трябва да бъде съобразено с възрастта и не на последно място с характеристиките на всеки индивид. Също така, не забравяйте, че се учите по-добре, когато образованието е забавно, отколкото когато е наложено.

Някои от методите, които често се използват при работа с много малки деца, включват дейности, които се фокусират върху манипулирането на различни обекти, така че да ги идентифицират, сравняват и класифицират. Също така е много полезно постепенно да се въведе поредица от физически и химически концепции, които могат да бъдат забелязани в ежедневието им, като им помага да изучават тяхното въздействие върху околната среда.

border=0

Търсете друго определение