Определяне на математически проблеми

Математическият проблем е загадка за дадена математическа единица, която трябва да бъде разрешена от друг субект от същия тип, който трябва да бъде открит. За да се реши проблем от този вид, трябва да бъдат изпълнени някои стъпки, за да се стигне до отговора и да служи като демонстрация на мотивите.

С други думи, математическият проблем повдига въпрос и задава определени условия, след което трябва да намерим число или друг вид математическа единица, която, изпълнявайки зададените условия, дава възможност за разрешаване на неизвестното.

Да видим един прост пример за математически проблем:

Колата, която пътува с постоянна скорост от 80 километра в час, минава през град X и деветдесет минути по-късно пристига в град Y. Колко далеч се намират и двата града?

Този математически проблем ни дава няколко данни . От една страна, знаем, че колата се движи със скорост 80 километра в час , което означава, че пътува 80 километра на всеки 60 минути . От друга страна, изявлението информира, че превозното средство отнема деветдесет минути, за да пътува по маршрута между град X и град Y.

Ако вземем тези данни в математически отчети:

60 минути = 80 километра
90 минути = x километра

(80 х 90) / 60 = 120

Градът Х и градът И , следователно, са разделени от 120 километра .

Както виждате, в този случай имаме прост математически проблем, който може да бъде решен с така нареченото просто три правило . Това правило може да се използва за решаване на проблем на пропорционалността, при който са известни три стойности и четвъртата трябва да бъде намерена.

Далеч от твърденията, с които всички ние трябваше да се сблъскаме в нашата студентска фаза, съществуват математически проблеми, които не са били разрешавани от векове , защото се основават на твърде сложни въпроси или изискват много трудни тестове. Намираме ясен пример за това в работата на Йоханес Кеплер, много важен немски математик и астроном, роден през шестнадесети век, който предложи преди повече от 400 години най-ефективният начин да се подредят сферичните обекти е да се изгради пирамида.

Въпреки че това е проблем с просто око, или по-малко сложно от някои уравнения, натоварени с променливи, които отнемат съня на много любители на числа, за да се даде на него зелена светлина, е необходимо да се проведат тестове с много сфери и да се противопостави решението на Кеплер с други алтернативи. Поради тази причина, само в края на 2014 г. математическата общност счита, че е удовлетворена, като подложи този математически проблем на задълбочено проучване, както по практичен, така и по конкретен начин и чрез две компютърни програми, разработени специално за тази цел; присъдата : Кеплер беше прав.

От друга страна, важно е да се отбележи, че начинът, по който сме научени да разбираме математиката, обикновено е много ограничен, тъй като се основава на интернализиране на поредица от данни и търсене на единен отговор, основаващ се на тях, прилагайки теорията, която сме научили. досега Малко се преподава на децата за латералното мислене и за предимствата на отпускане на интуицията при решаването на математически проблем.

Страничното мислене може да се разбира като техника, основана на използването на творчеството, за да се намери решение на проблема . Макар че обикновено се представя от ръката на логиката, математиката има голяма полза от този начин на мислене, особено когато сложността е такава, че учените се намират в стена, която очевидно е невъзможно да се разруши .

border=0

Търсете друго определение