Дефиниция на търговски код

В областта на правото , набор от подредени и систематични правни норми, които регулират единно един предмет, се нарича код . В случая с търговския кодекс , това е набор от норми и предписания, които регулират търговските отношения между различни лица или дружества от една и съща територия.

Търговските кодекси възникнаха заедно с Просвещението, за да поръчат търговска дейност. Развитието на търговията доведе до това, че понастоящем търговското право се регулира както от търговския кодекс, така и от други специални закони чрез декодиращ процес.

Историците смятат, че първият търговски кодекс е разработен във Франция през 1807 г. и е одобрен от Наполеон Бонапарт . Целта на френските власти е да регулират прехвърлимите ценни книжа, учредяването на дружества, борсовия пазар, фалитите, банковото право, застрахователните и кредитни конкурси, наред с други въпроси. Въпреки че в този първи кодекс имаше маневри от страна на сегашното правителство, за да се възползват от работата на останалите граждани, фундаментално е този код да бъде анализиран след това и да бъде предложен, когато основната цел е да се предостави свободно и справедливо пространство за търговски обмен; въпреки че на практика не става така.

Търговският кодекс е част от частното право , в неговия клон, предназначен за търговски отношения. Правилата имат за цел да се адаптират към динамиката на икономическите отношения.

Важно е да се има предвид, че правилната дума от латинското directum означава „какво е според правилото“ . Търговският кодекс, както и останалите правни норми, е вдъхновен от постулатите на справедливостта и предполага нормативен и институционален ред, който регулира човешкото поведение (в този случай поведението, свързано с търговията).

Правото е наложително (налага задължение за поведение), атрибутивното (има правомощието да изисква спазване на императива) и двустранно (предмет, който не е засегнат, има право да изисква спазване на правилото).

Испания и Търговския кодекс

В Испания Търговският кодекс е създаден през деветнадесети век, по-точно през 1885 г., за да сложи край на безредието, което царуваше по въпроса за търговския обмен на територията на полуострова и да се адаптира към новите тенденции, които вече придобиват живот и сигурност. в други страни като Франция и Англия. Във всеки случай формата, в която е написана, оставя резерв за промените, които могат да се получат, като се вземе предвид потокът от икономически дейности за всеки период.

В тази страна Кодексът се състои от поредица от правила и предписания, които всички, които упражняват в търговската сфера, трябва да пазят при установяването на връзки от този тип с останалите търговци или купувачи .

В случай че все още не е ясно, целта на създаването на такъв кодекс е в необходимостта да се търси справедливо и редовно общество всички аспекти на човешкото поведение в търговския аспект . Правилата, които го съставят, са строго анализирани и написани с особена грижа, за да се предотвратят някои натъртвания, които позволяват незаконни дейности, които не са предвидени от закона ; Трябва да се отбележи, че въпреки това съществуват много възможности, които не са били обмислени и когато хората се опитват да заобиколят законите.

За да завършим, ще кажем, че търговските актове, които регулират този кодекс, са закупуването на продукти за препродажба или наемане , обмен или бартерни операции и сделки, извършвани от компании, които имат индустриален или търговски характер.

border=0

Търсете друго определение