Определение на организационната структура

Понятието структура може да се използва за назоваване на подравняването или разпределението на различните компоненти на даден набор. Организационното , от друга страна, е това, което е свързано с една организация .

Тя се нарича организационна структура по начин, избран от предприятието за управление на неговата дейност и ресурси . Тази структура се дава от поредица от формални и неформални взаимоотношения, които корпорацията развива, за да постигне целите си и да постигне целите си.

Организационната структура на една компания включва организиране на ролите на служителите и ръководителите по определен начин за постигане на възможно най-доброто представяне. С добра структура, взаимовръзките протичат оптимално и всеки един от участниците в компанията може да изпълнява задачата си ефективно.

Освен специфичните характеристики на всяка компания, може да се каже, че на общо ниво първата стъпка в създаването на организационна структура е да се идентифицират дейностите, които трябва да бъдат извършени, за да се класифицират и групират . Тогава е важно да се назначи отговорно лице, което да контролира всяка група дейности и да взема необходимите решения. Тази вертикална подредба трябва да бъде координирана хоризонтално с останалите групи дейности за правилното функциониране на организационната структура.

За да бъде процесът успешен, е необходимо да се определят с точност задълженията и правата на всеки един от членовете на организацията. В същото време е от съществено значение да се установи обхватът на авторитета на всички участници, за да може цялото да функционира правилно.

border=0

Търсете друго определение