Определение за настойничество

Думата tutela идва от латинската tutēla . Става дума за властта, която се предоставя, за да се грижи за човек, който или от малцинство, или по други причини, няма пълна гражданска способност. По този начин, учителят придобива авторитет и отговорност , в отсъствието на родителите на въпросното лице, по въпроса и техните активи.

Tutela

Настойничеството по принцип е посоката, защитата и защитата на един човек по отношение на друг . В образованието уроците се разбират като процес на съпровождане по време на формирането на детето, което включва персонално внимание и което като цяло надхвърля формалното обучение.

По-конкретно, в допълнение към всичко изложено по-горе, също така е установено, че всяко лице, навършило пълнолетие, е в състояние да упражнява функциите на законен настойник на друг. При условие, че няма да има каквито и да било пречки, които да го създават, като например да не са в състояние да упражняват граждански права или да причиняват друга причина.

По-конкретно, сред причините, които показват неспособността на някого да упражнява настойничеството на друго лице, например, са били осъдени за престъпление срещу семейството, като са изключени от това „обвинение“ пряко от родителите на гореспоменатото лице в това, което е волята - да изтърпяваме присъда или да не можем да бъдем пазител за причини като болест.

В речника на Кралската испанска академия (РАЕ) се споменават различни видове настойничество. Настойничеството при назначаване е това, което се предоставя чрез определяне на семейния съвет или на съдията, а не чрез разпореждане със завещание или със закон.

От друга страна, образцовото настойничество се създава, за да се грижи за индивида и за активите на психически недееспособните.

Други видове настойничество са законното настойничество , което се предоставя от обжалването, направено от закона, и завещателното запрещение , което произтича от жалбата, направена по завещание от лице, което има право да направи това.

По принцип, настойничеството завършва с навършване на пълнолетие или чрез осиновяване на непълнолетното лице, чрез възстановяване на родителския авторитет на родителя, чрез съдебно решение или със смърт. В края на настойничеството настойникът трябва да представи отчет за администрирането на имущество пред съдебен орган.

В Испания намираме факта, че в своята конституция, тази от 1978 г., фигурата на настойничеството е установена в случая на монархията. В дял II, наречен De la Corona, и по-специално в неговия член 60, се установява, че в случай, че царят умре и неговият приемник е непълнолетен, настойникът ще приеме лицето, което е оставил починалият в завета си, винаги и когато е испанец и на пълнолетие.

Въпреки това, в случай че въпросният документ не е изразил нищо за споменатото настойничество, овдовял баща или майка. Но в случай, че това също не съществува, генералите от Кортес ще установят кой ще заеме тази позиция.

border=0

Търсете друго определение