Определяне на паралелна линия

За геометрията , една линия е безкрайна последователност от точки, която се простира в същата посока. Следователно линиите нямат начало или край, за разлика от лъчите (имат начало, но не край) и сегментите (започват и завършват в определени точки).

Паралелно , от друга страна, е, че той поддържа еквидистативността с нещо и че, въпреки че се простира до безкрайност, той никога няма да пресече другия елемент, тъй като и двете няма да бъдат намерени.

Това означава, че две паралелни линии няма да се пресичат по всяко време . Техните безкрайни последователности от точки се развиват по такъв начин, че няма възможност те да преминат равнината .

Има две възможности, които могат да включват паралелизъм на две линии. Един от вариантите е, че и двете не споделят никакви въпроси ; другата, че двете са съвпадащи (те споделят съвкупността от точките). Трябва да се отбележи, че успоредните линии имат някои свойства като преходни (ако линия а е успоредна на b и b е успоредна на c , a и c също ще бъдат успоредни) и симетрия (ако a е успоредна на b , b е паралелна) а).

Различен е случаят със секундовите линии , които споделят една точка. В този момент и двете линии се изрязват, което означава, че те не поддържат съотношение на паралелизъм. Секантните линии са перпендикулярни , когато при рязане образуват четири прави ъгли (90 °).

За да се разбере концепцията за успоредни линии, железопътните линии обикновено се вземат като примери. Релсите на пътя никога не пресичат цялото им разширение. На теория , ако тези релси се удължават до безкрайност, те също няма да се пресичат.

Паралелизмът е отношение, което принадлежи на областта на геометрията и което може да възникне между всички линейни разновидности, чието измерение е равно или по-голямо от 1, набор, който включва равнини, хиперплоскости и линии, между другото. Линейно разнообразие, от друга страна, е множеството, което обединява всички решения на дадена система от линейни уравнения (наричани още уравнения от първа степен , онези, които поставят равенство и които представляват само прибавяне или изваждане между променлива или по-висока стойност). към първата власт).

С други думи, възможно е да се каже, че има повече от една линейни разновидности, които могат да представят връзката на паралелизма; както и да се разбере графично идеята за две успоредни линии е възможно да се прибегне до образа на релсата, в случая на равнини може да се мисли за два листа хартия, поставени един върху друг, въпреки че равнините са безкрайни и следователно това представяне не е напълно точно.

Две прави линии се считат за паралелни, ако при наблюдението им в декартовата равнина те имат един и същ наклон или са перпендикулярни на която и да е от осите; това се дава в постоянна функция . Нека разгледаме подробно всеки един от споменатите по-долу понятия:

* Декартова равнина : това са декартови или правоъгълни координати , т.е. тези, които се използват за графично представяне на функция и които имат ортогонално разположени оси (в този случай ортогоналността е синоним на "перпендикулярност"). "). Съгласно конвенцията, когато мислим за две измерения, осите са X и Y и Z се добавят за трите измерения;

* наклон : степента на наклон, която елементът представя по отношение на хоризонталната ос;

* постоянна функция : е математическата функция, която за всички стойности на независимата променлива (която приема няколко стойности и която засяга зависимата променлива ) приема същото.

border=0

Търсете друго определение