Определение на енологията

Енологията се нарича техника и наука, свързани с винопроизводството. Това е поредица от знания, които позволяват изучаването и развитието на целия производствен процес, от събирането на гроздето до запазването на крайния продукт.

Експертът по вина е известен като енолог . Този специалист е отговорен за предоставянето на технически съвети на винарната, за да се гарантира качеството на вината. Важно е да не се бърка ролята на винопроизводителя с тази на сомелиера или сомелиера (лицето, което в ресторанти и хотели съветва госта на кой вино да избере) или с дегустатора или дегустатора (чиято работа е да опитва виното да детайлизира характеристики).

Обучението по енология варира в различните страни. Има нации, където е възможно да се вземе степен, която да гарантира научната пригодност на завършилите. Степента по енология има познания за методите на отглеждане, за приготвянето на мъстта, за съхранението на продукта и др.

Друга специалност, свързана с винопроизводството, е лозарството , известно още като лозарство и лозарство . В този случай дисциплината е съсредоточена върху лозата (растението, което има грозде като плод). Лозарят е овощар, специализиран в лозарството.

Накратко, винопроизводителят е професионалистът, който взема най-важните решения в процеса на производство на вино, въпреки че неговата дейност не е ограничена до етапа на обработка. Той също така участва във всичко, свързано с терена, където културите се отглеждат и използваните суровини, например. Ето защо енологията е от ключово значение във винената индустрия .

Нека да видим по-долу списък с най-важните компетенции на специалистите по вина:

* отчитане на пазарните изисквания и правни, икономически и технически ресурси за осъществяване на организацията на производствения процес;

* участва в вземането на решения по въпроси като капацитета, проектирането и използването на съоръжения, инструменти и машини на винарната, за да стане по-ефективна и да постигне повишаване на качеството на произвежданите вина;

* контрол и управление на качеството на продуктите, както на вино, така и на деривати и свързани с тях по цялата производствена верига, особено в ключовите точки на винените компании;

* поддържане на контрол върху личната хигиена и условията за безопасност на работното място. Това включва надзорна работа, за да се гарантира, че всички служители спазват съответните разпоредби;

* провежда обучение на работниците на винените и спомагателните дружества и поддържа контрол над тях;

* Проверете дали всички действащи правила, свързани с движението, етикетирането, производството и търговията с вина и свързани с тях продукти и производни, са спазени. Енологията обхваща и контрола на нормите, свързани с цените и пазарите;

* да са наясно с решенията, които се вземат за сортовете, които да избират, характеристиките на лозовите насаждения , отглеждането и провеждането на същите, прибирането на реколтата и прехвърлянето на реколтата за нейното съхраняване във винарната, между другото важни точки от производствения процес;

* насрочване на доставките на продукти и суровини, след което да контролират техния избор и приемане, като гарантират, че те преминават качествен контрол задоволително и че са закупени в необходимото количество;

* провежда посоката на лабораторията, където се извършват химични, органолептични, микробиологични и физични анализи за контрол на всички продукти и суровини .

border=0

Търсете друго определение