Определение за политическо убежище

Терминът „ убежище“ се отнася до помощта, подслона или защитата, предоставена на дадено лице. От друга страна, политикът е концепция с няколко употреби: в този случай ние се интересуваме от неговото значение като свързано с политическата дейност (действията, разработени за управление или управление на обществените дела).

Политическо убежище е помощта, предоставена на чуждестранно лице, което трябваше да избяга или да бъде изгонено от страната си по причини, свързани с политиката . Този вид убежище обикновено се разбира като право на субект да не бъде екстрадиран от една нация в друга, която се стреми да го накаже за неговото мнение или политическа дейност.

От друга страна е концепцията за дипломатическо убежище , която служи за описване на постоянството в разширяването на националната територия на лице, преследвано от неговата страна, за да бъде съдено за политическо престъпление. Сред обектите, които се считат за част от тази група, според дипломатическите конвенции имаме следното: резиденцията на посланика, военен кораб, временно закотвен в чуждестранно пристанище, седалището на консулството или посолството.

Поетът и юристът Хуго Гроций, роден в Холандия на 10 април 1583 г., един от най-великите защитници на абсолютната държава, е автор на тезата за екстериториалността на посолствата и легациите , където той естествено дава дипломатическо убежище когато преследваните са получени от чужда земя , затова защитата не е била дадена само ако той е успял да пресече границите на своята страна, но и ако е бил взет в посолство или легация от чужда страна. Понастоящем този вид убежище не се признава от международното право.

Историята на убежището е обширна и траекторията му е достойна да бъде внимателно проучена, за да оцени нейната еволюция. Първоначално това е мярка в рамките на религията, която се осъществява, за да се осигури защита на лица, които са нарушили закона, без да участват в политически конфликти, т.е. обикновени престъпници. Тъй като управниците не проявиха никаква милост към тези хора, убежището им бе предназначено изключително за тях, като се изключиха политическите престъпници.

Реформацията породи инвестиция в тази гледна точка и през годините тази социална институция започна да се ориентира към хората, преследвани от владетелите, заради идеалите си и спря да се възползва от обикновените престъпници.

По отношение на пространството, в което може да се предложи политическо убежище, заслужава да се спомене, че религиозните сгради са били използвани още от древността и дори след Средновековието; сега, от друга страна, цялата земя на чужда държава служи за предоставяне на политическо убежище.

Правото на убежище е регламентирано от различни международни норми, които установяват задължения и отговорности за приемащите страни и за лица, които искат убежище. Целта на политическото убежище е да се защити лицето, което поради своите идеи или политически действия страда от преследване в своята страна. Ако приемащата страна отхвърли убежището и лицето трябва да се върне в своята земя, то може да бъде затворено или наказано по друг начин.

По отношение на разширяването на правото на политическо убежище, ние трябва да разграничим следните четири точки: правото, което дадена страна трябва да даде на убежище на лице, преследвано от нейното правителство; активното упражняване на това право; толерантността на подобно упражнение; приемането на политическо убежище като концепция, която позволява да се защити човек от политическо преследване .

border=0

Търсете друго определение