Определение на социалното възприятие

Социалното възприятие е изследване на социалните влияния върху възприятието. Имайте предвид, че същите качества могат да предизвикат различни импресии, тъй като те си взаимодействат динамично.

За да разберем по-добре тази концепция, би било добре преди това да обхванем концепцията за възприятието . Това се отнася до изработването и тълкуването на стимулите, уловени за всеки един от сетивните органи на живо същество. Това е познавателен процес, който всеки индивид изпълнява по различен начин, за който се използват редица предубеждения, които служат за по-бързото разграничаване на това, на което е изложен нашият организъм, например, че чрез докосване с нашата ръка Нещо, което е много горещо, бързо изтегляме ръката си, защото разбираме, че ни боли.

Впечатленията имат определена структура , където има централни качества и периферни качества. Всяка част образува едно цяло; пропускането или агрегирането на качеството променя глобалното възприятие.

В случая с възприятието на хората се появяват различни фактори, които влияят върху възприятието: очаквания за темата, с която те ще си взаимодействат, мотивация (която кара възприемания човек да види в другия индивид какво се желае). виж), цели (влияят върху обработката на информацията), познаване и опит .

Има различни ефекти, които променят социалното възприятие. Според стойността на стимула може да възникне перцептивното акцентуване (когато стойността на стимула е голяма, възприема се, че е по-голяма от нея) или ефектът на ореола (ако човек се възприема положително в някоя от неговите характеристики, тя ще изглежда положително в други черти).

Според емоционалния смисъл на стимула, перцептивната защита може да бъде провокирана (преди заплахата от стимул) или проницателна проницателност (преди стимулите, които могат да задоволят нужда или да предложат някаква полза).

Стереотипът (определяне на атрибути, основани на групова идентичност), предразсъдъците (индивидуалният начин за установяване на преценки за хора или неща, далеч от общото социално възприятие) и проекцията (ефектът на собствените емоции при оценяване на хора или ситуации) ) също са смущаващи ефекти от възприятието.

Синдромът и социалното възприятие на Аспергер

Има определени заболявания или нарушения, които влияят силно на начина, по който индивидът възприема тяхната среда; сред тях е синдромът на Аспергер .

Този проблем предизвиква сериозни затруднения в социалното взаимодействие на индивида, който го страда, поради ограничения капацитет да отговаря на емоциите, които околната среда се проявява, и на използването на език, който се различава значително от този на неговите връстници, както и присъствието. на някои натрапчиви и повтарящи се поведения .

Както се разкрива от няколко проучвания от международен характер, тези индивиди отразяват увреждане в социалното познание и емоционална емпатия ; Това се проявява в невъзможността да се даде смисъл на собствените им емоции и тези на тяхната среда; по този начин те трябва да се научат да улавят знаците, излъчвани чрез различните настроения, за да могат да се свържат в най-непроницаем и неефективен начин.

Както при хора, страдащи от синдрома на Аспергер, така и с високо функциониращия аутизъм , трудностите, свързани с околната среда, изглеждат сходни; има ясна промяна в развитието на умствените способности и трудността да се разберат и регулират емоциите и да се анализират тези, които съответстват на тяхната среда; което значително влияе на техните взаимоотношения . Тези индивиди са склонни да водят по-самотен живот и не изглеждат притеснени да се чувстват отдалечени от други хора.

border=0

Търсете друго определение