Определение на социалната структура

Структурата е формация, независимо дали физическа или символна, която възниква от начина, по който елементите, които го съставят, са свързани. Социалното , от друга страна, е това, което е свързано с обществото (набор от индивиди, които споделят култура и съжителстват според общите стандарти).

Идеята за социалната структура се използва в областта на социологията . Това е името, дадено на формата, възприета от системата, създадена от отношенията, поддържани от членовете на обществото . Тези систематични взаимоотношения благоприятстват развитието на определена социална структура.

Следователно социалната структура се отразява в популация, организирана по определен начин. Структурата приема вид мрежа, която се изгражда чрез социални взаимоотношения и където език, култура, ценности и други фактори, които съставляват идентичността на групата и нейните членове, влизат в действие.

Важно е да се има предвид, че понятието за социална структура се отнася до системни отношения : членовете на обществото са свързани независимо от прекия контакт, който поддържат. Социалната структура е отговорна за описването на формата, която глобалната система на тези връзки приема в една общност.

Следвайки тези разсъждения, структурата определя характеристиките на социалните дейности , като на свой ред е продукт на тях. Социалната структура приема, че има съставни елементи, които образуват единица и че те остават във времето, гарантиращи стабилност. Накратко, в едно общество има ред на елементите, който остава въпреки времето .

Всичко това казано, изследването на социалната структура може да забележи различни нюанси или тенденции във всяка общност, което го характеризира и позволява да се разбере как се организира, какви са основните му нужди, както и неговия потенциал. Най-общо казано, можем да разграничим четири типа социална структура според доминиращия аспект:

* икономиката : в общество, за което икономиката е фундаментален аспект, хората, които са отдадени на бизнеса, както в областта на производството, така и в дистрибуцията, се радват на голямо значение в мащаба социални. Поведението на индивидите от една общност от този тип е значително повлияно от материални и търговски ценности;

Семейството : тук намираме съвсем различен начин за разбиране на социалната структура, която се фокусира върху кръвните връзки и уважението към предишните поколения. В едно общество с тези характеристики статутът не се измерва с пари или от влияние в индустрията, а с въпроси, свързани с морала и потеклото;

* религия : въпреки че този вид социална структура вече не е толкова обща, както в миналото, тя все още съществува в няколко страни. Тя е тази, в която свръхестествените въпроси, събрани и обяснени чрез определена религия, са централната точка на тяхната организация. В зависимост от всеки случай, убежденията могат да сочат за съществуването на едно или повече божествени същества, на които човекът трябва да се подчинява;

• политиката : система от такъв тип се нарича тоталитарна и се характеризира с пряка намеса на държавата в създаването на правила за контрол на всички групи и институции.

Дефинирането на понятието за социална структура се е развило през последните десетилетия и днес е за предпочитане да се разбира като популация, която се организира, развива и живее в определено пространство, по определен начин, потопена в определена и много сложна система. което позволява взаимодействието на нейните членове.

border=0

Търсете друго определение