Определение за бикондиционално

Ако потърсим термина bicondicional в речника на Кралската испанска академия ( RAE ), няма да го намерим. Концепцията обаче често се използва в областта на философията и логиката .

А бикондиционалното е твърдение, което има двойно условие , фиксирано от формулите, които тя свързва по бинарен начин. В разговорния език идеята се свързва с израза "ако и само ако" : бикондиционалният е вярно, ако термините, с които тя се отнася, споделят стойността на истината (т.е. ако двете формули са верни или ако двете формули са неверни) ). От друга страна, когато формулите имат различни стойности на истината (тъй като едното е фалшиво, а другото вярно), бикондикалното е невярно.

С други думи, бикондикално означава, че R е достатъчно и необходимо условие за S. Може също да се посочи, че "ако R, тогава S" и това "ако S, тогава R" .

Да вземем за пример следното твърдение: "Човешкото същество принадлежи биологично на мъжкия пол, ако има мъжки репродуктивни органи . " Като оставим настрана културните и идентични проблеми, може да се потвърди, че човек е част от мъжкия пол "ако и само ако" има мъжки репродуктивни органи.

Връщайки се към споменатите по-горе формули: „Ако човешкото същество принадлежи биологично на мъжкия пол, то тогава то има мъжки репродуктивни органи“. Това може да се изрази и в обратната посока: "Ако човек има мъжки репродуктивни органи, тогава той принадлежи биологично на мъжкия пол . " Както можете да видите, ние имаме едно двупосочно твърдение : то изисква и двата термина да имат една и съща истинска стойност, за да е истина.

В допълнение към „частиците“ или „връзките“, които споменахме, които са съществени в бикондиционалното, не можем да пренебрегнем други елементи, които по същия начин се използват в него. Ние например имаме предвид "е необходимо и достатъчно за" или "е еквивалентно на".

По същия начин не можем да пренебрегнем други наистина важни аспекти на бикондиционалното. Имаме предвид, например, факта, че тя също се използва силно в областта на математиката. В този случай трябва да се отбележи, че използваните символи за въздействие върху бикондриката са двуосните стрелки, по една във всяка посока.

Също така трябва да имаме предвид, че с напредъка на технологиите се сблъскваме и с факта, че е важно и в рамките на така наречената цифрова логика. В този случай, бикондиционалният оператор, който се използва, е XNOR.

В допълнение към това, което е посочено, за да се обобщят някои идеи, трябва да започнем от факта, че двустранното предложение има различни форми на превод, сред които можем да подчертаем следното:
-P е необходимо и достатъчно условие за q.
-P да и само да q. Пример за това е: "P = А триъгълник е правоъгълник. Q = Триъгълник има прав ъгъл ", от който ще се окаже, че А триъгълник е правоъгълник, ако и само ако има прав ъгъл".
-Si p, след това q и реципрочно.
-Q е необходимо и достатъчно условие за p.
-Q да и само да p.
-Ако след това q и взаимно.

border=0

Свързани дефиниции

Търсете друго определение