Определяне на активното население

Идеята за активно население се използва в областта на икономиката, за да се отнася до сектора на населението на нация в трудоспособна възраст . Този набор включва хора със заетост и такива, които не го правят .

Всички индивиди, които по възраст са законно работоспособни, съставляват активното население. Следователно може да се каже, че активното население е еквивалентно на пазара на труда .

Друг начин за разбиране на активното население е като броя на заетите и безработните в дадена страна . В тази рамка равнището на безработицата (или равнището на безработица ) се определя от процента на активното население, което няма работа .

Говори се за коефициент на активност , от друга страна, като съотношение между икономически активното население (тоест, което ефективно произвежда богатство) и населението в трудоспособна възраст. От прогресивното включване на жените на пазара на труда през последните десетилетия темпът на активност нараства.

Важно е да се има предвид, че има дебати за включването в активното население на хора, които нямат работа и не я търсят. В някои случаи този сектор на населението се споменава като неактивно население .

Това съображение за тези, които нямат работа и не се стремят да получат такава, е от ключово значение при изчисляването на нивото на безработица . Ако тази група е включена в активното население, нивото на безработица е по-високо в сравнение с регистрираната, ако е изключена.

border=0

Търсете друго определение