Дефиниция на нула

От латинския nullus , null е прилагателно, което се отнася до нещо, което не притежава сила или стойност, за да има ефект. Нищо не може да бъде в противоречие със закона или да липсват изисквания, свързани с режима или веществото.

Nulo

Например: "Съдията обяви, че мярката е обявена от губернатора, като се има предвид, че тя нарушава Конституцията" , "Усилията, които полагате в обучението, са нулеви и затова няма да играете следващата игра" , "Рисковете, свързани с това Нагревателят е нула, тъй като работи с инфрачервена енергия, която не замърсява или консумира кислород . "

В ежедневния език, null се свързва с нищо или с нищо . Ако човек каже, че знанията им по химия са невалидни, те се отнасят до факта, че нямат никакъв капацитет, свързан с този предмет. В подобен смисъл някой, който твърди, че няма интерес към литературата, е субект, който не се интересува от нищо, свързано с книги и писма.

За закона нищожността е ситуация, която обезсилва правен акт. Това означава, че преди да бъде обявен за недействителен, актът или нормата са били ефективни. Нулевият брак е този, чиято недействителност се определя от наличието на съществен дефект или порок в неговото честване (ако една от страните е била принудена да го сключи със сила или ако болестта е скрита от другата страна, например).

В областта на политиката недействителното гласуване е лошо проведено избирателно право, било то случайно или умишлено. Включването на неофициално гласуване или гласуване на повече от една бюлетина или на чужди предмети е основание за недействителност на гласуването.

Компютърното програмиране използва английската версия на null термина, за да покаже, че дадена променлива или обект не е дефиниран или инициализиран. В зависимост от езика и компилатора или интерпретатора е възможно да се избегне този случай чрез автоматична инициализация, но това не е препоръчителна практика.

За линейната алгебра, която е клон на математиката, която се занимава със системи от линейни уравнения, матрици и вектори, както и понятия като линейни трансформации и векторни пространства, нулевият вектор е този, чийто модул е ​​нула (трябва да се спомене, че тя също е известна като нулев вектор ).

В евклидовите пространства (геометрични пространства, в които могат да бъдат удовлетворени Евклидните аксиоми ) всички компоненти на нулевия вектор са точно нулеви. С други думи, ако се вземе евклидово пространство от n измерения, векторът ще притежава общия брой на неговите компоненти (чийто брой ще бъде равен на n ) с нулеви стойности и ще трябва да бъде представен графично като точка, като се има предвид, че няма да има измерения.

Нулевите вектори имат нулево разширение и, по отношение на тяхната посока, е правилно да се каже, че те нямат или че всички те имат едновременно, тъй като се казва, че нулевите вектори са ортогонални (понякога се разбират като перпендикулярни ) към всяко друго, което е във вашето пространство.

Нека видим някои от свойствата на нулевите вектори в линейната алгебра:

* нулевите вектори са неутралните елементи на тяхното векторно пространство за вътрешни операции на добавяне , тъй като при добавянето им към всеки друг вектор на същото пространство резултатът винаги е вектор;

* нулевите вектори са резултат от точков продукт (двоична операция, която включва два вектора на едно и също пространство и връща число) с число 0 и са специален случай на нулев тензор;

* при извършване на линейно преобразуване f с нулев вектор, неговият прообраз е известен като нулево пространство или ядро;

* ако единственият елемент на векторно подпространство е нулев вектор, той се нарича нулево пространство.

border=0

Търсете друго определение