Определение на правото

Думата right произлиза от латинския термин directum , който означава "какво е според правилото" . Законът е вдъхновен от постулатите на справедливостта и представлява нормативния и институционален ред, който регулира човешкото поведение в обществото. В основата на закона стоят социалните отношения , които определят неговото съдържание и характер. С други думи, законът е набор от правила, които позволяват разрешаването на конфликти в рамките на едно общество.

Когато говорим за закона, от основно значение е да установим какви са нейните източници, т.е. идеите и основите, на които се основава, за да разработи и установи основните принципи. В този смисъл трябва да подчертаем, че горепосочените източници могат да бъдат определени по общ начин в три големи категории:

Истинските, които идват, за да установят какво е съдържанието на въпросния закон.

Историческите, които са всички онези стари документи, които се използват за позоваване на тези, които имат съдържание на закон.

Формалните, които се дефинират като всички тези действия, извършвани от различни субекти (физически лица, държава, агенции ...), трябва да продължат да създават това, което е закон. В тази категория намираме на свой ред съдебна практика, международни договори, обичайни ...

Ефективното или позитивно право се формира от законите , подзаконовите актове , регламентите и решенията, създадени от държавата за опазване на обществения ред. Това са стандарти, чието спазване е задължително за всички граждани.

Субективното право обаче е способността на субекта да изпълнява или да не изпълнява определено поведение. Става дума за силата, която човек има, в съответствие с правна норма, да развива своята собствена дейност срещу друга.

Счита се, че правото има няколко характеристики. Една от тях е двустранност (лице, различно от засегнатата страна, има право да изисква спазване на правило), което придава на качеството на императивното приписване на закона. Това е наложително, тъй като налага задължение за поведение (като например плащане на данъци) и приписва на гореспоменатото по отношение на правомощието да изисква спазване на императива.

Други характеристики на закона са неговата хетерономия (тя е автархична, дори ако субектът не е съгласен със съдържанието на правилото, трябва да го спазва), алтернативността (правните правила винаги се отнасят до връзката на субект с другите) и принудителност позволява законното използване на държавната власт, когато гражданин не отговаря на техните искания).

В допълнение към всичко изложено по-горе, трябва да се определи, че законът обикновено се класифицира в три основни раздела:

Социално право В тази деноминация се включват всички тези правни норми, които имат за цел да получат, че гражданите живеят в едно общество в съжителство. Това означава, че правилата, които оформят правната система и са в полза на това дружество, което означава, че в рамките на тази класификация е правото да се организира или да се работи.

Частното право е това, което определя правоотношенията между юридическите лица без упражняване на държавна власт. Пример за това е гражданското право.

Публично право Регламентира отношенията между органите на публичната власт и физическите лица или частните субекти. Примери: процесуално право, наказателно право ...

border=0

Търсете друго определение