Определение на зависимата променлива

В областта на математиката променливата се нарича символ, който е част от предложение, алгоритъм, формула или функция и който може да приема различни стойности . Според начина, по който променливата се появява във функцията, тя може да бъде класифицирана като зависима или независима .

Зависимата променлива е тази, чиято стойност зависи от цифровата стойност, приета от независимата променлива във функцията. По този начин една величина е функция на друга, когато стойността на първата величина зависи изключително от стойността, доказана от втората величина. Първата величина е зависимата променлива; втората величина, независимата променлива.

Да предположим, че човек планира да пътува с кола между Лондон и Манчестър . И двата града са на 325 километра по шосе. Продължителността на пътуването (която можем да представим с буквата D ) ще зависи от скоростта ( v ) на изместване на автомобила. Продължителността по този начин е променлива, зависима от скоростта, която е независимата променлива.

Ако пътуването се извършва при постоянна скорост от 120 километра в час , продължителността на пътуването между Лондон и Манчестър ще бъде малко над 2 часа и 42 минути . От друга страна, ако превозното средство се движи с 80 километра в час , продължителността на пътуването ще бъде удължена до повече от 3 часа . Както може да се види, величината D е променлива, зависеща от величината v ( скоростта ).

Парите, платени за закупуване на ябълки, от друга страна, зависят от избраната сума. Ако цената на килограм ябълки е 10 песоса , общата сума, която трябва да бъде платена, ще бъде 20 песос, ако бъдат закупени два килограма или 40 песос , ако бъдат закупени четири килограма . По този начин сумата за плащане е зависима променлива от количеството закупени ябълки.

В областта на геометрията , където изработването на графики е много често срещано за оценяване на резултатите от безкраен брой математически функции, споменатата двойственост на зависимите и независимите променливи винаги се появява, обикновено под деноминацията на y , x и z , тъй като те са буквите, свързани с декартовите оси, въпреки че много от тях се използват в традиционните формули и са взети както от нашата азбука, така и от гръцката.

Много важен аспект на тази концепция е, че никоя променлива не е винаги зависима или независима , но това зависи от контекста, в който те се използват; с други думи, зависимостта или независимостта не е присъщо свойство на която и да е променлива. За да разберем тази особеност, можем да възприемем някой от описаните по-горе примери и да ги променим леко.

При пътуването от Лондон до Манчестър, като се има предвид, че пътят вече е бил избран предварително в момента на представяне на изявлението, разстоянието изглежда като независима променлива и същото се случва с бързина. Въпреки това, винаги на теоретичната равнина, какво щеше да се случи, ако шофьорът искаше да пътува с определена скорост, независимо от избрания от него път? Какво щеше да стане, ако искаше пътуването да продължи определен период от време и това да се отрази на скоростта и разстоянието? Както може да се види, променливите са като парчета от бордната игра и учените могат да ги преместят по свое желание.

Трябва да се отбележи, че понятието за зависима променлива и нейният неизбежен аналог, независимата променлива, също се появяват извън обхвата на математиката и физиката; Например, медицината и психологията могат да се възползват от тях за измерване на последиците от лечението на пациент . В такъв случай характеристиките и свойствата на лечението биха били независимите променливи, а резултатите в субекта - зависимите.

border=0

Търсете друго определение