Определение на спрежението

За да се определи етимологичният произход на термина на спрежението, предполага, че трябва да прибягва до латински. И това е, че тази дума произлиза от латинската дума "coniugatio", която се състои от три напълно разделени части: префикс "con-", който е синоним на "заедно"; името "iugum", което може да бъде преведено като "съюз или иго"; и накрая суфиксът -ción, който е еквивалентен на "действие и ефект".

Съвпадение е действието и действието на спрегнатия (изявяват се различните форми на глагола според техния начин, време, хора и числа, комбинират няколко неща един с друг, сравняват едно с друго).

Следователно в граматиката конюгацията е подредената поредица от различните форми на един и същ глагол . Концепцията се използва и за назоваване на групите, в които са класифицирани глаголите с еднаква флексия.

Следователно, спрежението зависи от въпроси като устна проповед, според времето на действието, информация за това дали това действие вече е приключило и броят на участниците в процеса.

Като се има предвид това като позоваване, като пример можем да използваме термина "смее се". В него може да се открие, че е в индикативен режим, че е множествено число, че принадлежи на първия човек и че се намира в миналото несъвършено.

Например: спрежението на глагола "да се пие" в различните му форми се формира от термините "пих" , "пия" , "ще пия" , " пиеш" , "пиеш" , " пиеш" , "пиеше" , "бебе" , " Пийте" , "напитка " , "напитка" , "напитка" , "напитка" , "напитка" , "напитка" , "напитка" , "напитка" и "напитка" . Всяко от тези спрежения позволява да се оформят различни изрази: "Благодаря, но аз не пия, когато работя" , "След вечеря ще пиете шоколадовия алкохол, който съм приготвил" , "Пихме до зори" , "Младите хора пиеха, без да спират, докато не пристигнаха." Мануел .

Когато свързвате всеки глагол, е важно да бъде ясно, че съществуват два вида глаголни форми. Така, от една страна, има лични, които са тези, в които както факторът време, така и предметът, които са във връзка с него, имат значение.

От друга страна, съществуват не-лични форми на глагола, известен също с името на не-крайните, които имат особеността, че не изискват конкретен предмет. По-специално, съществуват три вида тези вербални форми: инфинитив, който обикновено завършва с "ar", "er" или "go"; причастието, което завършва с "ado" или "gone"; и gerund, който се идентифицира, защото залага на завършване на "ando" или "endo".

Примери за причастия са ядене, спане или хъркане, докато причастието упражнява сънуване, танцуване или желани образци. От друга страна, примери за gerund са ходене, смях или пеене.

В областта на биологията конюгирането е сливане на клетъчни ядра за репродуктивни цели . Той е известен като бактериално конюгиране с процеса на трансфер на генетична информация, която започва в донорната клетка и отива в клетката на реципиента.

Понятието се използва и във физиката, за да назове операцията, която преобразува състоянията на частица в състояния на съответната му античастица.

border=0

Търсете друго определение