Определение на технически доклад

Първата стъпка към анализа на термина, който сега ни заема, технически доклад, е да се установи етимологичният произход на двете думи, които го съдържат. По този начин можем да установим, че докладът произхожда от латински и по-конкретно от глагола informare, който може да се преведе като "даряваща форма".

Докато вторият термин от гореспоменатия термин, технически, произхожда от гръцки. По-специално можем да видим, че това е в думата tekhnicos, която е синоним на "относително на този, който прави".

Технически доклад е писменото изложение на обстоятелствата, наблюдавани при разглеждането на разглеждания въпрос, с подробни обяснения, които удостоверяват казаното.

Това е изложение на данни или факти, насочени към някого, по отношение на въпрос или въпрос, или какво трябва да се направи за него. С други думи, това е документ, който описва състоянието на един научен проблем . Обикновено се изготвя по искане на лице , фирма или организация .

Понякога техническият доклад има тенденция да се бърка с проекта, но те въобще не са синоними. Така, макар че първият документ се позовава на реалност, която е специфичен технически проблем около конкретен въпрос, втората извършена работа е нищо повече от схема или набор от идеи и планове за действие, чиято цел е да доведе до и следователно това все още не е реалност.

Техническият доклад трябва да включва достатъчно информация, за да може квалифицираният приемник да оцени и предложи промени в своите заключения или препоръки.

Структурата на техническия доклад се формира от първоначалната част , органите на доклада , приложенията и заключителната част .

Първоначалната част трябва да включва корицата (със заглавието на доклада, неговия автор и дата), корицата , резюмето , индекса , речника (с означенията, символите, използваните съкращения и технически термини) и предговора (в случай че това е необходимо).

Органите на доклада представят въвеждането (където са описани обхвата и целите на работата), ядрото (с изображения и таблици), заключенията или препоръките , признанията и референтните списъци .

Приложенията са по избор и позволяват добавянето на допълнителна информация към доклада. Данните, които те представят, като цяло, могат да бъдат пропуснати от обикновения четец, въпреки че те ще бъдат ценни за специалиста в областта.

Що се отнася до последната част, тя предлага информационни листове на документа , списък на разпространението и наличността и последващото покритие .

В допълнение към всичко по-горе трябва да изясним, че има няколко вида технически доклади. Така че, на първо място, ще открием инспекциите, които са тези документи, които са разработени от хората, които отговарят за анализа и инспектирането на обекта на признаване.

Второ, има арбитражи, които се провеждат от експерти по конкретен въпрос или тема, в които няма съгласие и в които те показват, чрез тях, тяхната професионална визия.

Тези два вида доклади трябва да включват и докладите, есетата и файловете.

border=0

Търсете друго определение